پیگیری در خصوص رفع موارد سامانه جدید صدور کارت بهداشت چاپ