پیام تبریک... چاپ

هزار حضرت مریم کنیز مادر توست

تو را بس است همینکه بتول دختر توست

تو با علی جریان ساز شیعه اید اما

شناسنامه شیعه به دست جعفر توست

میلاد با سعادت نبی اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ص) خجسته باد...

روابط عمومی کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور