از سوی دبیرخانه کارگروه راهبری اعلام شد: پیرو نامه کانون دفاتر، واگذاری خدمات تغییر اطلاعات خانوارها به پلیس +10 غیرقانونی اعلام شد چاپ

 

rahbari

 

پیرو نامه کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛ دبیرخانه کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان، واگذاری خدمات تغییر اطلاعات خانوارها در بحث یارانه ها به پلیس +10 را غیرقانونی اعلام کرد.

 

طی نامه شماره 90/100/19/108795  مورخ 1390/7/23 دبیرخانه کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام کرد: نظر به ارائه خدمات قابل واگذاری آن مرکز از جمله تغییر اطلاعات خانوارها در بحث یارانه ها به دفاتر پلیس +10 به آگاهی می رساند برابر ماده 4  آیین نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به شماره 61116/42401  مورخ 18/03/1389 (دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند ضمن همکاری با کار گروه استانی، خدمات قابل ارائه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه نمایند.) خواهشمند است دستور فرمایید کلیه خدمات قابل واگذاری آن دستگاه محترم در همه استان ها  از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت و صرفا با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی ارائه گردد.