فيلم برگزاري همايش رؤساي انجمن هاي صنفي به کليه انجمن ها ارسال مي شود چاپ

 

در پي درج اخباري مبني بر تحريف مطالب ارائه شده در همايش رؤساي انجمن هاي صنفي کشور در سايت ها، CD فيلم تهيه شده براي کليه استان ها ارسال ميگردد.

روابط عمومي کانون دفاتر پيشخوان خدمات دولت اعلام کرد؛ در پي درج مطالب فوق الذکر، تلاش کانون دفاتر طبق رويه هميشگي، در جهت همدلي و کاهش سخنان نفاق انگیز بوده است. لذا نسخه اي از فيلم همايش براي کليه انجمن هاي کشور ارسال می گردد.
                                                                              روابط عمومي کانون دفاتر پيشخوان خدمات دولت