پیشنهاد کانون جهت برگزاری آزمون سالیانه توسعه دفاتر پیشخوان به کارگروه راهبری می رود چاپ

 

پیشنهاد کانون برای برگزاری آزمون سالیانه توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به کارگروه راهبری می رود.

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛ در آخرین جلسه کمیته اجرایی کارگروه راهبری، پیشنهاد کانون در خصوص برگزاری آزمون سالیانه متقاضیان پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به منظور کنترل توسعه دفاتر و کیفی سازی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با رأی اکثریت اعضاء به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد جهت تأیید نهایی، این امر به کارگروه راهبری ارجاع گردد.
بر همین اساس، تدوین چارچوب های علمی متقاضیان در آزمون سالیانه شرکت نموده و بر اساس ظرفیتهای استانی با نظارت کارگروه راهبری و کارگروه های استانی و طرح آمایش ملی دفاتر توسعه خواهند یافت.
                                                                                         روابط عمومی کانون دفاترپیشخوان دولت